Rahim Yar Khan

Rahim Yar Khan Branch

Mr. Samiullah (Branch Manager)

Plot # 26 Main Street Businessman colony , Rahim Yar Khan.

Tel: 068- 5888565, 5887617-8

Fax: 068-5887610